+

10 Mệnh 2SB649AC 2SD669AC Đến-126 2SB649 2SD669 (10 B649 + 10 D669) PNP NPN Phẳng Epitaxy Transistores

USD 1.52

10 Mệnh 2SB649AC 2SD669AC Đến-126 2SB649 2SD669 (10 B649 + 10 D669) PNP NPN Phẳng Epitaxy Transistores

Description
Specification
+